تاج گل بادکنک آرایی فوق العاده

تاج گل

تاج گل را بادکنک آرایی شده می بینید ؛ این تاج گل که از چندین بادکنک با رنگ های گوناگون ساخته شده را برای ورودی ها اغلب استفاده شود . اکثر آرک هایی که در بادکنک آرایی به کار می رود شکلی ساده دارد اما این مورد بسیار متفاوت از بقیه می باشد .

تاج گل