کلبه ای بنفش با بادکنک آرایی

بادکنک آرایی بنفش

بادکنک ها را می توان به هر شکلی به هم متصل کرد و یک طرح بادکنک آرایی ساخت . طرح زیر که به صورت کلبه است با بادکنکهاي سفید و بنفش ساخته شده است . آموزش این بادکنک آرایی به این صورت است که چهار نیم آرک در یک نقطه ثقل به یکدیگر متصل می شوند .

بادکنک آرایی بنفش