بادکنک آرایی با بادکنکهای قهوه ای و سیاه

بادکنک قهوه ای

در اغلب مراسم به نسبت رسمی از رنگهای تیره برای بادکنک آرایی استفاده می گردد . مثلا در طرح بالا از رنگهای قهوه ای و سیاه که به صورت یک چهارچوب دور تا دور بک گراند چرخیده است استفاده نموده ایم . باز هم تکرار می کنیم رنگهاي انتخاب شده در بادکنک آرایی با نوع مراسم رابطه مستقیم دارد .

بادکنک قهوه ای