هجوم دزدان دریایی کاراییب به بادکنک آرایی

دزدان دریایی کارایب

نام دزدان دریایی وقتی برای یک تم بادکنک آرایی استفاده شود نه تنها ترسناک نیست بلکه شگفت آور خواهد بود . در این طرح بادکنک سفید ، قرمز و سفید به چشم می آید ؛ هم چنین چند عروسک بادی از دزد دریایی در اطراف بادکنک آرایی قرار داده می شود .

دزدان دریایی کارایب