استفاده از بادکنک سفید و آبی در بادکنک آرایی

بادکنک آرایی فروزن

باز هم فروزن اما این بار با بادکنک آرایی متفاوت . در این مراسم با بهره مندی از بادکنکهاي سفید و آبی یک آرک و دو ستون ایجاد کردیم و یک گل بادکنک آرایی شده را در وسط طرح قرار دادیم . این روش را می توان با هر رنگ و تمی اجرا کرد و فقط بسته به مراسم شما دارد که کدام بادکنک آرایی مناسبتر هست .

بادکنک آرایی فروزن