طرح سن بادکنک آرایی برای تالارها و مجالس

بادکنک آرایی تالار

بادکنک آرایی هایی که به این صورت می باشد بیشتر در تالارها و سالن مجالس کار شده و در جشن ها و اماکن کوچک زیاد کاربرد ندارد ؛ اصول کلی بادکنک آرایی سالنی به این صورت است که چند ردیف بادکنک در جلوی سن قرار گرفته و برای بخش های عقب تر از آرک ، ستون و تپه های بادکنک استفاده کی گردد .

بادکنک آرایی تالار