استفاده از بادکنک آرایی در ورودی های مراکز

درب ورودی

وقتی جلوی درب ها را بادکنک آرایی می نمایید گویی به مهمانان خود اهمیت خاصی داده اید . در این گونه بادکنک آرایی معمولا دورتا دور با بادکنک ها پیچانده می شود و از دو یا سه رنگ نیز استفاده می شود . انتخاب رنگ در بادکنک آرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید بر اساس مراسم گوناگون انجام گردد .

بادکنک ورودی