برپایی بادکنک آرایی بر روی سن های اجرا

سن اجرا

مراسم های مختلفی که به مناسبت های گوناگون در سطح شهر برگزار می شود می تواند توسط بادکنک آرایی برای بینندگان جذاب تر نیز شود . معمولا جلوی دکور یک ردیف بادکنک قرار می گیرد و در دو طرف سن نیز دو ستون گذاشته می شود و بنر مراسم مورد نظر نیز در پس زمینه بادکنک آرایی چسبانده می شود . نمونه ای از این جشن ها را مشاهده می نمایید .

بادکنک آرایی سن اجرا