اجرایی متفاوت از تم کیتی برای تولد

تم کیتی

تم کیتی که در بادکنک آرایی به کرات اجرا شده در تم فوق به صورتی دیگر برپا گشته ؛ در این تم به نسبت ساده دو ستون از بادکنک در طرفین قرار گرفته و یک ردیف از بادکنک در بالا به نمایش گذاشته شده است . مثل همیشه از بادکنک صورتی و سفید تشکیل شده و تصویر مینیاتوری کیتی نباید فراموش بشه که رکن اصلی طرح است . تصویر با کیفیت این الگو را در پایین مشاهده می نمایید .

بادکنک آرایی به سبک کیتی