ایجاد یک منظره با بادکنک های رنگی

بادکنک آرایی به شکل دیوارهای رنگی

دیواربادکنکی

در این نوع از کار که بیشتر هم در مهدهای کودک یا جشنواره های کودکان کاربرد دارد منظره های مختلف را با بادکنکهاي رنگی زیبا ایجاد می نمایند . بادکنک آرایی در این سبک را معمولا دیوار بادکنکی گویند که در سال های اخیر با استقبال خوبی همراه بوده است . برای مثال در نمونه فوق با استفاده از بادکنک آبی آسمان ، بادکنک سفید ایرها ، بادکنک زرد خورشید و دیوار خانه ، رنگ قرمز شیروانی ، نارنجی درب خانه و سبز به عنوان برگ درخت و چمن ایجاد گردید .

قیمت اینگونه کارها به طرح ، عرض و طول کار بستگی دارد .