استخری از بادکنک های رنگی

بادکنک آرایی صورتی

بادکنک آرایی که می بینید از دو ستون بلند و یک ابر بادکنک در مرکز کار تشکیل و برای جذابیت بیشتر در پایین طرح تعداد زیادی بادکنک بر روی زمین پخش شده است . همچنین با پارچه های رنگی صورتی روشن و تیره به چشم نواز شدن طرح افزوده ایم .

بادکنک آرایی صورتی