بادکنک آرایی با ستون انگور

بادکنک آرایی گل

تفاوت این بادکنک آرایی با بادکنک آرایی های دیگر در ستون آن است که به شکل یک انگور قرمز می باشد همچنین بر روی آرک آن چند گل نصب شده که به زیبایی آن کمک می کند . مابین آخرین بخش ستون و شروع آرک چند عدد بادکنک دراز سبز رنگ متصل شد .

بادکنک آرایی گل