بادکنک آرایی برای فروشگاه

بادکنک آرایی زرد

فروشگاه ها در روز اول کاری خود برای جذب مشتری بیشتر نیاز به کار های خاص دارند این بادکنک آرایی برای آن فوق العاده مناسب و خاص خواهد بود . بادکنک آرایی که مشاهده می نمایید در این طاق اول از دو رنگ بادکنک زرد و صورتی که به شکل مارپیچ به دور هم پیچیده شده است تشکیل گشته و در پایین آن دو تپه بادکنکی که کار بادکنک آرایی را جالب تر می نماید قرار داده اسم . ما بین پایه و شروع هر آرک به جای ستون از رمان های سفید استفاده شد .

بادکنک آرایی زرد