روش های رسمی بادکنک آرایی

جشن رسمی

در جشن های ملی و رسمی بادکنک آرایی کاربرد بسیاری دارد . اما روش های آن متفاوت از کارهای مرسوم بادکنک آرایی است . به دلیل کار در فضای باز محدودیتی در اجرای کار نبوده و می توان از طرح هایی که وسیع می باشند استفاده نمود ؛ این تم یکی از آنهاست .

جشن رسمی بادکنک